Namah Shivaya Song lyrics In Telugu and English meaning – Natyam telugu movie (2021) with english translation

Namah Shivaya Song lyrics In Telugu and English meaning

Chaampeya Gouraarda Shareerakaayai
Karpora Gouraarda Shareerakaaya

Dhimilla Kaayaicha Jataadharaaya
Namah Shivayai Cha Namah Shivaya

Kasthoorikaa Kumkuma Charchitaayai
Chithaarajah Punja Vicharchithaaya

Krutha Smaraayai Vikrutha Smaraaya
Namah Shivayai Cha Namah Shivaya

Runathkvanathkankana Noopuraayai
Paadaabja Raajaathpani Noopuraaya

Hemaangadhaayai BhujagaangaDaaya
Namah Shivayai Cha Namah Shivaya

Vishala Neelothpala Lochanaayai
Vikaasi Pankeruha Lochanaaya

Samekshanaayai Vishamekshanaaya
Namah Shivayai Cha Namah Shivaya

Mandara Maala Kalithaalakaayai
Kapaala Maalankitha Kantharaaya

Divyaambaraayai Cha Digambaraaya
Namah Shivayai Cha Namah Shivaya

Thakita Thakitathai Thakita Thom Thakita Thakitathai
Thajuna Thajuna Thaa Thaa Thaa Thaa Thaa

Tharikita Tharikita Tharikitatha
Jumjunangu Tharikita Thajjoom Thajjoom

Thaathai Thai Thai Thom
Thathom Thathom Thathom Thathom

Thakita Dhonthita Thakita Dhonthita
Bham Bham Bhole Bham Bham Bhole

Ambhodhara Shyaamala Kuntalaayai
Thatithrabhaa Thaamra Jathadharaaya

Nireeshwaraayai Nikhileshwaraaya
Namah Shivayai Cha Namah Shivaya

Prapancha Srushtyunmukha Laasyakaayai
Samatha Samhaaraka Thaandavaaya

Jagajjanannyai Jagadheka Pithrai
Namah Shivayai Cha Namah Shivaya

Pradeeptha Rathno Jwala Kundalaayai
Spuranmahaa Pannaga Bhooshanaaya

Shivaanvithaayai Cha Shivaanithaaya
Namah Shivayai Cha Namah Shivaya

Ethathpathe Dhashtaka Mishtadham Yo
Bhakthwaa Sa Maanyo Bhuvi Dheerga Jeevi

Praapnothi Soubhaagya Mananthakaalam
Bhooyaatsadhaa Chaanya Samastha Siddi

Om Namah Shivayai,
aaaa Namah Shivayai
Jai Jai Shankara
Jai Ja
Shankara Jai ​​Jai
Jai Jai Shankara
Jai Ja
Shankara Jai ​​Jai
Jai Jai Shankara
Jai Ja
Shankara Jai ​​Jai
Jai Jai Shankara
Jai Ja
Shankara Jai ​​Jai

Namah Shivaya Song lyrics In Telugu and English meaning

Champaign honorable body
Camphor is the body of honor

Dhimilla Kaicha Jatadharaya
Namasivayai cha namashivaya

Musk saffron is discussed
Chitarajah Punja Vicharchitaya

కృత స్మరాయై వికృత స్మరాయ
Namasivayai cha namashivaya

Debt Consolidation Loans – Getting a Debt Consolidation Loan, Even With Poor Credit
Padabja Rajatfani Nupuraya

Hemangadayai bhujagangadayai
Namasivayai cha namashivaya

Wide Nilotpala Lochanayai
Vikasi Pankeruha Lochanaya

సమేక్షణాయై విషమేక్షణాయ
Namasivayai cha namashivaya

Mandaramala kalitalakayai
Cranial Malankita Kantharaya

Divyambarayai cha Digambaraya
Namasivayai cha namashivaya

Thakita Thakitatai Thakita Thom Thakita Thakitatai
Tajuna Tajuna Ta Ta Ta Ta

Tarikita Tarikita Tarikita
Junjunangu Tarikita Tajjum Tajjum

Tatai tai tai tom tatom tatom tatom tatom
Takita Dontita Takita Dontita

Bham bham bhole bham bham bhole

Anbhodhara Shyamala Kuntalayai
Tatitrabha Tamra Jatadharaya

నిరీశ్వరాయై నిఖిలేశ్వరాయ
Namasivayai cha namashivaya

The world’s most creative lascivious
All the destructive Thandavaya

Jagajjananyai Jagadeka Pitrai
Namasivayai cha namashivaya

Pradeepa Ratno Jjwala Kundalayai
Sfuranmaha Pannaga Bhushanaya

Shivanvitayai cha Sivanvitaya
Namasivayai cha namashivaya

Yatatpathe dashtaka mishtadam yo
Bhaktva sa manyo bhuvi long creature

Prapnoti Saubhagya Manankalam
Bhuyatsada Chanya Samastha Siddhi

O Namasivayai, that aa aa Namasivayai

No Comments, Be The First!

Your email address will not be published.